Spoločné stanovisko profesijných organizácií

Komora geodetov a kartografov v spolupráci s ostatnými profesijnými organizáciami spracovala Opens internal link in current windowSpoločné stanovisko profesijných organizácii a združení v odbore geodézia a kartografia na Slovensku, v ktorom vyjadrila znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK, so žiadosťou o nevyhnutnosti jeho zachovania a odoslala ho na MŠVVaŠ SR.