Zborník referátov ku kvalifikačnej skúške z inžinierskej geodézie

 Opens internal link in current windowVybrané geodetické a kartografické činnosti vo výstavbe - Zborník referátov na skúšku odbornej spôsobilosti podľa §6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.