2014

Infoblok » ÚGKK SR » 2014 » 

Usmernenie ÚGKK SR č. 3/2014 na opravu podrobných bodov a výmer pozemkov evidovaných ako parcely registra "C" a parciel registra "E"

usm_ugkk-sr_3_2014.pdf

USM ÚGKK SR 3/2014

Výklad ÚGKK SR k problematike zhotovovania GP, ktoré sú prílohou viacerých listín v súvislosti aplikáciou usmernenia č. KO-3809/2006 a usmernenia č. P-7371/2009, vydaný pre katastrálne odbory okresných úradov.

ko_7941_2013_1135.pdf

Výklad k problematike zhotovovania GP