Nedostatky v projektoch predkladaných ku kvalifikačnej skúške