Zborník referátov

EDITORIÁL

22. slovenské geodetické dni

Zborník príspevkov

Editori
Alojz Kopáčik
Imrich Lipták
Ľubica Illkovičová

Vydavateľ
Komora geodetov a kartografov

Adresa vydavateľa
Komora geodetov a kartografov
Na paši 4, 821 02 Bratislava
tel.: 02/44888348
e-mail: komorag@mail.t-com.sk


(c) Komora geodetov a kartografov, 2014
ISBN 978-80-89623-07-5

Referáty

1. tematický blok
 
INFORMÁCIE Z ODBORU GEODÉZIA A KARTOGRAFIA


FRINDRICHOVÁ, M.: Informácie o aktivitách Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Initiates file downloadprezentácia
HARDOŠ, J.: Z činnosti Komory geodetov a kartografov
Initiates file downloadreferát

2. tematický blok

UPLATŇOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V GEODÉZII A KARTOGRAFII

KOVÁČ, M.: Multistanica – ďalší míľnik v geodézii
TOMÁNEK, R.: Topcon riešenia pre získavanie geopriestorových informácií OROS, M.: Snímkovacie technológie TRIMBLE dostupné každému
Initiates file downloadreferát
LUKÁČ, Š. – KORBAŠOVÁ, M. – FERIANC, D.: Geodetická a metrologická podpora sub-atómového výskumu v CERN-e
PAŠKO, M.: Užitočné nástroje spracovania a vizualizácie výstupov z fotogrametrického a laserového skenovania
FRAŠTIA, M. – HOLUBEC, M.: Porovnanie výškových modelov z leteckého laserového a obrazového skenovania
MARČIŠ, M. – TRHAN, O.: Fotogrametrická dokumentácia zvonice
Initiates file downloadreferát
LAUFÍK, D.: Zber GIS údajov pre geodetov
PATOČKA, O.: Novinky z oblasti Bentley aplikačních software pro zpracování dat

3. tematický blok
 
HISTORICKÉ REMINISCENCIE V ODBORE GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 
MAREK, J.: Zememeračstvo, geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností na Slovensku od nepamäti po dnešok
Initiates file downloadprezentácia
VLČEK, J.: Niektoré aspekty vývoja pozemkových evidencií po roku 1964 a ich dopad na dnešok
JEŽKO, J.: Profesor  Pavel Gál a jeho pôsobenie na Katedre geodézie
 
4. tematický blok
 
PROJEKTY POZEMKOVÝCH ÚPRAV A DISKUSNÉ FÓRUM K ÚVODNÝM REFERÁTOM
 
REPÁŇ, P. - NAGY, Š.: Ceny geodetických a kartografických prác
Initiates file downloadreferát
UHLÍK, V.: Pozemkové úpravy na Slovensku za posledných 20 rokov
Initiates file downloadreferát
KOŽÁR, J. - KLOBUŠIAK, M.: Zmena paradigmy geodézie, kartografie a katastra a jej dopad na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy po etapách prostriedkami matematickej štatistiky
 
5. tematický blok
 
ŠTUDENTSKÉ PRÁCE Z OBLASTI GEODÉZIE, KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ a GIS

JANKOVSKÝ, I.: Meranie a vyhodnotenie priestorových posunov VD Starina
Initiates file downloadreferát
CZIKHARDT, R.: Hodnotenie kvality máp katastra v okrese Bratislava I
Initiates file downloadreferát
JURČIAK, V.: Aplikácia umelých neurónových sietí na tvorbu predikčných modelov v GIS
Initiates file downloadreferát
MOJŠOVÁ, D.: Turistická informačná mapa regiónu Liptov
Initiates file downloadreferát