Vystavovatelia

Spoločnosť SURVEYE, s. r. o.
POPIS:
Nový autorizovaný dealer TOPCON a SOKKIA na Slovensku.
Pokračovateľ v tradícii zastúpenia svetových značiek Topcon a Sokkia na slovenskom trhu.

 

- výhradné zastúpenie a autorizovaný servis Leica Geosystems AG pre Slovensko.
PRODUKTY:
GEODÉZIA A GIS - Totálne stanice, GPS pre geodéziu, nivelačné prístroje, teodolity, diaľkomery, diaľkomery pre GIS ...
GEO-PRÍSLUŠENSTVO - Statívy a príslušenstvo, centrácia a laserové olovnice, reflektory a minireflektory, reflektorové výtyčky a stojany, batérie, káble a registrácia ...
STAVEBNÍCTVO - stavebné nivelačné prístroje, stavebné teodolity, stavebné totálne stanice, laserové diaľkomery DISTO, lasery krížové a bodové ...
a ďalšia špeciálna technika.


POPIS:
Spoločnosť zameraná na podporu práce s technickou dokumentáciou.
Služby: systémová údržba počítačového parku, programové vybavenie a správy IT infraštruktúry vôbec.
Oblasti: technickej projekcie, prípravy a správy technologických celkov, projekcie a správy inžinierskych stavieb, správy prostriedkov a majetku. Opens external link in new window

POPIS:
Autorizovaný distribútor, odborný predaj HW, SW a poradenstvo v oblastiach digitálna fotogrametria, 3D modelovanie, 3D vizualizácia a vytváranie 3D databáz krajiny pre aplikácie v reálnom čase.
PRODUKTY:
PhotoModeler - softvér pre pozemnú fotogrametriu na meranie a modelovanie reálneho sveta.
UltraCamX - digitálna letecká kamera a UltraScan5000 - presný fotogrametrický skener od Vexcel Imaging/Microsoft Photogrammetry.
DA42MPP - moderné fotogrametrické snímkovacie lietadlo od Diamond Airborne Sensing.
Kvalitný značkový hardvér ACER - notebooky, LCD monitory, PC, servre a dátové polia.

 

 

Firma V I L L A s.r.o. poskytuje geodetické a realitné služby.
Služby
Účelové mapy
- účelové mapy všetkých mierok
- predprojektové, polohové a výškové zameranie
- porealizačné zameranie
- zameranie do digitálnej mapy.
Geometrické plány
- geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie
- geometrický plán na rozdelenie pozemkov
- geometrický plán na zameranie ku kolaudácii
- geometrický plán na vyznačenie vecného bremena.
Inžinierska geodézia
- geodetické práce pre investora stavby
- geodetické práce pre dodávateľa stavby
- tvorba vytycovačej siete
- priestorové vytýčenie stavieb
- výpočet kubatúr
- podzemné a nadzemné vedenia
- meranie posunov stavebných objektov
- zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov.
Fotogrametria
Služby digitálnej pozemnej fotogrametri (3D model fasády, ortorektifikovanú fotku fasády, na ktorej sa môžu v Atutocade merať všetky detaily).
Iné
- konzultácie v oblasti vysporiadania vlastníckych práv k pozemkom
- poradenstvo v oblasti geodézie a realitnej činnosti.

 

Geotronics Slovakia, s.r.o.
Autorizovaný distribútor firmy Trimble na Slovensku.
Predaj meracích zariadení, staníc, prístrojov a príslušenstva na geologické a geodetické práce.


iQservices, s.r.o.

Spoločnosť iQservices je autorizovaným predajcom 3D skenerov Faro na Slovensku a v Českej republike a ponúka svojim zákazníkom poradenstvo a servis v oblasti terestriálneho laserového skenovania a spracovania mračna bodov do podoby 2D výkresovej dokumentácie resp. 3D CAD modelov objektov. Jedná sa hlavne o zameranie a dokumentáciu budov, priemyselných objektov, oceľových konštrukcií, potrubných mostov, výrobných zariadení  v rôznych formátoch (dwg, dgn, step, obj, skp, sdnf, jt, rvt a mnohé ďalšie). Súčasťou dokumentácie potrubných mostov sú samozrejmosťou aj izometrické výkresy potrubí a 3D modely oceľových konštrukcií vo formáte SDNF, ktorý je ďalej možné využívať v špecializovaných nástrojoch na projekciu resp. statické prepočty. Súčasťou nášho portfólia je aj tvorba analýz presností naprojektovaného a skutočného tvaru alebo umiestnenia objektu, ako aj meranie odchýlok spôsobených opotrebením.

Pre spracovanie dát sú používané programy od firiem Bentley, Autodesk, Geomagic, Adobe, Faro a PointCAB.

V oblasti hardvéru sa zaoberá predajom skenerov značky FARO a príslušenstva nevyhnutného pre laserové skenovanie.

 

ORNTH spol. s r.o.
spoločnosť sa kontinuálne venuje predaju, servisu a podpore geodetických, meracích a GIS prístrojov od roku 1992. Dodávateľ aj stavebnej techniky a počítačového vybavenia. Samozrejmosťou sú servisné a HOT LINE služby.

Služby:
Laserové skenovanie
Letecké snímkovanie
Digitálne 3D modely
Geodetické práce
Servis a kalibrácie

 

Spoločnosť sa zaoberá obchodnou činnosťou a službami súvisiacimi s predajom geodetických a stavebných meracích prístrojov a vykonávaním geodetických prác.
V rámci obchodnej činnosti je autorizovaným zástupcom firmy PENTAX, ALTUS, SOLA a GEO FENNEL pre Slovensko a od svojho vzniku patrí medzi najväčších
dodávateľov stavebných meracích prístrojov na Slovensku. Spolupráca s významnými stavebnými a geodetickými firmami bola podnetom pre zavedenie systému kvality DIN EN ISO 9001:2000. Spoločnosť bola certifikovaná firmou Germanischer Lloyd v roku 2001. Systém kvality má zavedený a udržiava ho pre predaj, servis a inštaláciu meracích systémov v stavebníctve.

Europe Regional Office

Satlab Geosolutions s.r.o.
Šafaříkova 1059, Jičín
Czech Repuclic
Phone : +420 776 855 517
E-Mail : info@satlabgps.com

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA
Ústav realizuje, spravuje a rozvíja na území SR záväzné referenčné geodetické systémy, lokalizačné štandardy pre polohu, nadmorskú výšku a tiažové zrýchlenie, buduje sofistikované služby na prenos dĺžkových, výškových a tiažových etalónov.

Spravuje informačný systém geodézie, kartografie a katastra, ktorý je súčasťou celoštátneho informačného systému verejnej správy. Poskytuje informácie prostredníctvom internetových portálov a zákazníckeho centra.

Poslanie ústavu je odvodené od trvalej spoločenskej požiadavky modernej informačnej spoločnosti, v ktorej sa až 80% všetkých informácií o objektoch a javoch na území Slovenskej republiky lokalizuje a vizualizuje. Má nezastupiteľné miesto pri správe referenčných údajov, centrálnom zbere a archivácii dát, ale aj v tvorbe základnej priestorovej dabázy.

Prostredníctvom ústavu rezort poskytuje informácie z globálneho navigačného satelitného systému. Tak sa určuje na centimetre presná poloha objektov a javov. Ústav zo zákona vytvára základné referenčné údaje pre geografický informačný systém. Rezort a ústav plnia základnú požiadavku európskych iniciatív na geografické informácie: vytvoriť väzbu medzi geopriestorovými informáciami a systémom vlastníckych a užívacích práv k nehnuteľnostiam.