A.G.K.2020

Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Komora geodetov a kartografov usporiadajú dňa 17. septembra 2020 seminár A.G.K.2020 s tematickým zameraním INŽINIERSKA GEODÉZIA. Cieľom seminára je poskytnúť uchádzačom o získanie odbornej spôsobilosti, ako aj autorizovaným geodetom a kartografom (členom KGK), súbor vybraných prednášok v oblasti inžinierskej geodézie, s cieľom aktualizácie úrovne poznania v danej tematike. Seminár je tematicky zameraný na aktuálne problémy v inžinierskej geodézii, na právne a technické predpisy súvisiace s výkonom predmetných činností.

Web seminára: https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodezie/seminar-a.g.k.2020.html?page_id=5870

Adresa organizačného výboru:
Katedra geodézie
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava
Email:  peter.kyrinovic@stuba.sk

Registrácia účastníkov je len cez internetový Konferenčný systém. Pre členov komory je odsúhlasené znížené vložné vo výške 36,- Eur (platí pre prvých 60 prihlásených účastníkov).

Seminár je zahrnutý do plánu sústavného vzdelávania autorizovaných geodetov a kartografov Komory geodetov a kartografov.