GaKO

Infoblok » GaKO » 

Časopis Geodetický a kartografický obzor od roku 2013

Na základe rozhodnutia vydavateľov (ČÚZK a ÚGKK SR) časopisu Geodetický a kartografický obzor tento časopis od svojho 101. ročníka, t.j. od roku 2013 vychádza už len v elektronickej forme.
Nové čísla čitatelia nájdu vo formáte „pdf“ na samostatnej webovej stránke http://www.egako.eu vždy v polovici každého mesiaca príslušného roku. 
Časopis je dostupný pre každého zdarma , rovnako ako sú na webovej stránke ČÚZK – http://archivnimapy.cuzk.cz/ dostupné všetky čísla časopisu vydané od roku 1913 a novinkou je aj možnosť vyhľadávania uverejnených článkov v databáze Geografickej bibliografie ČR online na http://www.geobibline.cz/cs.

Veľkým prínosom bude plná farebnosť časopisu, čo prispeje k zvýšeniu vypovedacej schopnosti obrázkov, grafov a príloh uverejňovaných príspevkov. Uvedená forma bude taktiež vyhovovať súčasným internetovým prehliadačom a čítačkám elektronických kníh. Činnosť redakčnej rady GaKO bude prebiehať aj naďalej v pravidelnom mesačnom režime. GaKO ostáva recenzovaným odborným a vedeckým časopisom, vydávaným každý mesiac, plniacim rovnako funkciu výchovno-vzdelávaciu a spoločenskú pre odborníkov z oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, ktorí pôsobia v štátnej správe, vo výskume, v školstve i v komerčných geodetických firmách.

Redakcia GaKO