Zborník referátov ku kvalifikačnej skúške z inžinierskej geodézie

EDITORIÁL

Vybrané geodetické a kartografické činnosti vo výstavbe

Zborník referátov na skúšku odbornej spôsobilosti podľa §6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Editori
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Ing. Štefan Lukáč
Ing. Imrich Lipták

Vydavateľ
Komora geodetov a kartografov

Adresa vydavateľa
Komora geodetov a kartografov
Na paši 4, 821 02 Bratislava
tel.: 02/44888348
e-mail: komorag@mail.t-com.sk


(c) Komora geodetov a kartografov, 2013
ISBN 978-80-89623-02-0

Ing. Štefan Lukáč
Uplatňovanie právnych a technických predpisov pri výkone vybraných geodetických a kartografických činností vo výstavbe.
Initiates file downloadreferát

Ing. Karol Ďungel
Mapovanie a geodetické podklady na projektovanie a výstavbu objektov.
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebného objektu a stavby.

Initiates file downloadreferát

Ing. Karol Ďungel
Kataster nehnuteľností vo vzťahu k investičnej výstavbe.
Initiates file downloadreferát

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Budovanie územne orientovaných informačných systémov.
Initiates file downloadreferát

prof. Ing. Ján Hefty, PhD. - Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD.
Geodetické základy a technológie GNSS.
Initiates file downloadreferát

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Vytyčovanie stavebných objektov.
Initiates file downloadreferát

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov.
Initiates file downloadreferát

Ing. Marek Fraštia, PhD.
Fotogrametria v mapovaní, stavebníctve, urbanizme a priemysle.
Initiates file downloadreferát

Ing. Štefan Lukáč
Základné atribúty a náležitosti oceňovania geodetických a kartografických výkonov.
Initiates file downloadreferát

Ing. Štefan Lukáč
Vademecum právnych a technických predpisov v oblasti geodézie a kartografie.
Initiates file downloadreferát