Čestní členovia

Čestní členovia Komory geodetov a kartografov

 

V nadväznosti na článok 3 ods. 3 stanov vydáva Komora geodetov a kartografov tento

 

Štatút

čestného člena Komory geodetov a kartografov

 

Čl. 1

Titul „čestný člen komory“

 

Čestný člen komory je spoločenský a stavovský titul inžiniera geodeta a kartografa, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj geodézie a kartografie alebo významne ovplyvnil vznik, činnosť a pôsobenie komory.

Čestným členom komory sa môže stať fyzická osoba a aj nečlen, ak spĺňa podmienku zásluh o rozvoj geodézie a kartografie.

Čestné členstvo sa môže udeliť aj „in memoriam“.

 

Čl. 2

Návrh na udelenie titulu „čestný člen komory“

 

Návrh na udelenie titulu môže podať každý člen komory.

Návrh na udelenie titulu musí obsahovať:

úplné osobné dáta a fotografiu (rozmer 3x4 cm),

adresu bydliska

stručný životopis s dôrazom na profesnú činnosť a jej výsledky,

zdôvodnenie návrhu.

 

Čl. 3

Schvaľovanie udelenia titulu „čestný člen komory“

 

Návrh na udelenie titulu „čestný člen komory“ prerokuje predstavenstvo komory. Po kladnom vyjadrení predloží predstavenstvo návrh valnému zhromaždeniu na prerokovanie a schválenie.

Po schválení na valnom zhromaždení sa čestné členstvo vyhlási:

-          na valnom zhromaždení,

-          prostredníctvom periodika komory všetkým členom komory.

Dekrét o udelení titulu odovzdá čestnému členovi predseda alebo ním poverený člen na zasadnutí predstavenstva komory.

 

Čl. 4

Práva čestného člena

 

Čestný člen má všetky práva riadneho člena komory bez platenia členského príspevku, pokiaľ spĺňa podmienky členstva stanovené v § 4 zák. č. 216/95 Z.z.

 

Čestný člen má právo vystupovať za svoju osobu na valnom zhromaždení komory.

 

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

 

Tento štatút bol prerokovaný na zasadnutí predstavenstva dňa 28.11.1996 a schválený na valnom zhromaždení komory dňa .................

 

Štatút nadobúda platnosť dňa ..................