Rozhodnutia valného zhromaždenia

 

Valné zhromaždenie Komory geodetov a kartografov, ktoré sa konalo dňa 20. marca 1998 v Bratislave, priznalo na návrh predstavenstva titul „čestný člen komory“ dvom bývalým zakladajúcim členom Komory geodetov a kartografov, prof. Ing. Jaroslavovi Abelovičovi, CSc. a prof. Ing. Ondrejovi Michalčákovi, CSc., obom in memoriam.

Valné zhromaždenie Komory geodetov a kartografov, ktoré sa konalo dňa 10. marca 2000 v Banskej Štiavnici, priznalo na návrh predstavenstva titul „čestný člen komory“ Ing. Stanislavovi Strečanskému.

Valné zhromaždenie Komory geodetov a kartografov, ktoré sa konalo dňa 27. marca 2009 v Piešťanoch, priznalo na návrh predstavenstva titul „čestný člen komory“ prof. Ing. Ladislavovi Bittererovi, PhD. a prof. Ing. Vlastimilovi Staněkovi, PhD.

Valné zhromaždenie Komory geodetov a kartografov, ktoré sa konalo dňa 13. apríla 2018 v Košiciach, priznalo na návrh predstavenstva titul "čestný člen komory in memoriam" Ing. Matejovi Klobušiakovi, PhD. 

 

Valné zhromaždenie Komory geodetov a kartografov, ktoré sa konalo dňa 8. apríla 2022 v Banskej Bystrici, priznalo na návrh predstavenstva titul "čestný člen komory" Ing. Jánovi Hardošovi.