Komora geodetov a kartografov

Zriadenie KGK v zmysle zákona NR SR č. 216/1995 Z.z.

Komora geodetov a kartografov vznikla a organizuje svoju činnosť na základe zákona NR SR č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov (ďalej len "zákon"), ktorý bol novelizovaný zákonom NR SR č. 512/2007 Z.z. Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje autorizovaných geodetov a kartografov, ktorí autorizačne overujú vybrané geodetické a kartografické činnosti. Komora je právnickou osobou. Sídlo komory je v Bratislave.

Podľa zákona komora:

  • zastupuje, obhajuje a presadzuje profesijné, sociálne a hospodárske záujmy členov komory,
  • vydáva a odníma oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť,
  • vedie zoznam autorizovaných geodetov a kartografov,
  • dbá na to, aby členovia komory vykonávali činnosť geodeta a kartografa odborne a spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ich postavenie a výkon činnosti a stanovami komory,
  • organizuje a riadi vykonávanie kvalifikačnej skúšky,
  • určuje rozsah a formu ďalšieho vzdelávania členov komory,
  • uznáva odbornú kvalifikáciu autorizovaného geodeta a kartografa,
  • vedie disciplinárne konanie voči autorizovaným geodetom a kartografom,
  • vydáva predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory, najmä stanovy komory, organizačný, skúšobný, volebný a disciplinárny poriadok,
  • určuje výšku úhrady za účasť na kvalifikačnej skúške, výšku úhrady za vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a výšku členských príspevkov na činnosť komory,
  • spolupracuje pri rozvíjaní geodézie a kartografie s vysokými a strednými školami, vedeckými a výskumnými ustanovizňami a orgánmi štátnej správy a vytvára podmienky na zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie svojich členov,
  • zabezpečuje výmenu odborných poznatkov s odbornými komorami doma i v zahraničí a vykonáva osvetovú, propagačnú, popularizačnú a poradenskú činnosť,
  • spolupracuje s ústredným orgánom štátnej správy geodézie, kartografie a katastra pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov z tohto odboru.

Členstvo v komore:

Členom komory môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá je bezúhonná, a ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach alebo preukázala uznanie odbornej kvalifikácie (za odbornú kvalifikáciu sa uznáva i vysokoškolské vzdelanie banskomeračského zamerania hlbinného dobývania). Ďalej je potrebné zložiť kvalifikačnú skúšku alebo preukázať osobitnú odbornú spôsobilosť podľa § 7, ods. 2, zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. Členstvo v komore je povinné.

Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, skladá do rúk predsedu predstavenstva komory sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že činnosť autorizovaného geodeta a kartografa budem vykonávať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Etickým kódexom autorizovaného geodeta a kartografa a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čestne, svedomite a nestranne.".