Ochrana osobných údajov

Komora geodetov a kartografov
Na paši 4, 821 02 Bratislava
IČO: 31749348


ako prevádzkovateľ podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) týmto na základe čl. 37 GDPR a § 44 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov určila do funkcie zodpovednej osoby:

meno a priezvisko: Ing. Ingrid Geisseová
pracovná pozícia: tajomníčka
Tel. č.: 02 44888348
E-mail: ochranaOUKGK@gmail.com

Právny základ

(1) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní určiť zodpovednú osobu, ak
a) spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia okrem súdov pri výkone ich súdnej právomoci,
(6) Zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany osobných údajov a na základe spôsobilosti plniť úlohy podľa § 46.
(7) Zodpovedná osoba môže byť zamestnancom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa alebo môže plniť úlohy na základe zmluvy.
(8) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zverejniť, napríklad na ich webovom sídle, kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená, a oznámiť ich úradu.
 

Nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

nariadenie_2016_679_text_sk.pdf

Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon_o_ochrane_osobných_údajov.pdf