20. výročie Komory geodetov a kartografov

20. výročie založenia KGK

Pri príležitosti 20. výročia založenia komora usporiadala pre svojich členov a pozvaných hostí Slávnostný večer, ktorý sa uskutočnil 7.10.2016 v divadle Nová scéna v Bratislave. Súčasťou Slávnostného večera bolo udeľovanie pamätných plakiet, diplomov a knižnej publikácie, ktorá mapuje 20. rokov pôsobenia komory, spolupracujúcim inštitúciám a partnerským organizáciám, čestným členom komory a významným osobnostiam v našom odbore, ako aj zaslúžilým členom komory, ktorí sa svojou dobrovoľnou, dlhoročnou a úspešnou prácou významne zaslúžili o rozvoj komory. Pamätná plaketa je umelecké dielo z vitrážneho skla s gravírovaným motívom historického zememerača. Cenné na plakete je aj to, že každá je originál a navyše tieto plakety vytvorila umelkyňa, ktorá je zároveň aj geodetka - Ing. Darina Szöllösiová – Mináriková.

Zoznam oceňovaných:

Partnerské organizácie a spolupracujúce inštitúcie:

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie, Kartografická spoločnosť SR, Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum, Český svaz geodetů a kartografů, Komora geodetů a kartografů.

Významné osobnosti v odbore a čestní členovia KGK - v minulosti spolupracovali s komorou, alebo sa zaslúžili o jej vznik alebo ďalší rozvoj. Osobnosti, z ktorých väčšina má už dnes právo užívať si zaslúžilý odpočinok. Napriek tomu, že dnes už nie sú vo funkciách a na postoch, v ktorých dlhé roky pôsobili, mnohí z nich sú ešte aj dnes aktívni, nezabúdajú na svoje celoživotné povolanie a nejakým spôsobom sa stále venujú činnosti, ktorá obohacuje našu profesiu.

Doc.Ing. Imrich Horňanský, PhD., Ing. Eduard Maták, Ing. Jozef Marek, Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD., Ing. Petr Polák, Ing. Stanislav Strečanský, prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD., prof. Ing. Ladislav Bitterer, PhD., Ing. Juliana Laudová.

Dlhoroční funkcionári komory - výber bol spracovaný podľa ich pôsobenia v orgánoch KGK dlhšie ako 5 volebných období:

Ing. Vladimír Stromček, Ing. Karol Ďungel, Ing. Štefan Lukáč, prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., Ing. Marián Bulla, Ing. Ivan Paulen, Ing. Peter Repáň, Doc. Ing. Ernest Bučko, PhD., Ing. Nataša Hermanová, Ing. Miroslav Hudec, Ing. Jozef Kožár, Ing. Eugen Leitmann, Ing. Štefan Nagy, Ing. Vladimír Nechuta, Ing. Jozef Pobjecký, Ing. Matúš Siman, Ing. Vladimír Stankovský, Ing. Vladimír Vázal, Ing. Milan Dzúr-Gejdoš, PhD., Ing. Vladimír Raškovič, Ing. Renáta Šrámková, Ing. Lev Švárny.

Na akciu boli pozvaní spolu s partnermi aj zástupcovia sponzorov Slávnostného večera:

- hlavný sponzor večera - Wüstenrot poisťovňa

a obchodné spoločnosti: Surveye, s.r.o., Geotronics Slovakia, s.r.o., Villa s.r.o., Geotech Bratislava s.r.o., Expert for 3d Landscape s partnermi.

Hlavnou témou Slávnostného večera bolo poďakovanie všetkým vzácnym hosťom, sponzorom a kolegom – AGaK, ktorí prijali pozvanie na večer a spolu si pripomenuli a oslávili významné jubileum pre komoru, pre jej členov a pre celú profesiu. Divadlo Nová scéna pripravilo pre účastníkov „Muzikálový madley“ – výber z najznámejších muzikálových melódií. Hviezdami večera boli Mirka Partlová, Patrik Vyskočil, Róber Halák, Romana Dang Van, Peter Makranský, Dárius Koči, Janka Lieskovská, Vladislav Plevčík, Lukáš Pišta. Naše pozvanie prijala aj najvýznamnejšia slovenská operná a muzikálová spevácka diva Sisa Sklovská. Po ukončení predstavenia pokračovala oslava slávnostným rautom v Štúdiu Olympia. Na raut boli pozvaní aj umelci, s ktorými mohli naši hostia podebatovať a prípadne sa s nimi odfotiť.

Veríme, že všetci, ktorí prijali pozvanie a zúčastnili sa udalosti tak významnej pre komoru neľutovali a prežili príjemný večer.

Na záver dovoľte citáciu predsedu predstavenstva Ing. Jána Hardoša z predhovoru publikácie KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV na Slovensku v rokoch 1996 – 2016 a z príhovoru na Slávnostnom večeri:

Dovoľte mi úprimne sa poďakovať všetkým zakladajúcim členom, ktorí sa pričinili o vznik komory, všetkým funkcionárom a radovým členom od jej vzniku, ktorí zodpovedne, čestne a spoľahlivo vykonávali povolanie autorizovaného geodeta a kartografa a ktorí sa zaslúžili nielen o dobré meno komory, ale aj profesie geodeta a kartografa všeobecne. Moje poďakovanie patrí aj všetkým kolegom – geodetom pracujúcim v štátnej správe, ktorí nám v našom snažení účinne pomáhali.

Úplne na záver poďakovanie patrí všetkým geodetom a kartografom, bez ohľadu na to, či pracujú ako AGaK, ako inžinieri, bakalári alebo ako technici, bez ohľadu na to v akej sfére pracujú – čiže všetkým tým, ktorí svoju prácu vykonávajú kvalitne, zodpovedne a spoľahlivo a tak pomáhajú šíriť dobré meno našej profesie.

Fotodokumentácia zo Slávnostného večera KGK

Ponúkame Vám k nahliadnutiu prierez Slávnostného večera formou fotodokumentácie. V prípade záujmu o fotografie v kvalite pre tlač sa obráťte na kanceláriu KGK, prípadne na svojho regionálneho zástupcu, ktorým uveďte popisné čísla fotografií, ktoré si prajete poslať.

Uvítanie hostí

27572
27583
27608
27610
27628
27569
27570
27571
27573
27575
27576
27577
27578
27579
27580
27582
27583
27584
27586
27587
27588
27589
27590
27591
27593
27594
27595
27596
27598
27599
27600
27601
27603
27606
27607
27609
27611
27612
27613
27614
27615
27616
27618
27620
27621
27622
27623
27624
27625
27626
27627
27629
27630
27631
27632
27633
27635
27636
27637
27638

Pohľad do hľadiska

27649
27652
27660
27673
27642
27643
27644
27645
27646
27647
27648
27650
27651
27654
27658
27661
27663
27664
27666
27667
27668
27669
27670
27671
27672
27674
27675
27676
27677

Úvodné slovo

27680
27682
27683
27688

Inštitúcie - odovzdávanie ocenení

27696
27698
27703
27705
27711
27716
27720
27725
27731
27735

Osobnosti - odovzdávanie ocenení

27737
27740
27744
27749
27754
27762
27767
27771
27777

Funkcionári - odovzdávanie ocenení

27782
27784
27788
27794
27799
27802
27807
27812
27817
27821
27826
27831
27834
27839
27844
27850
27855
27859
27864
27870
27873
27880
27889

Slávnostný večer - umelecký program

27896
27898
27901
27918
27920
27930
27934
27938
27905
27940
27947
27953
28032
28034
28035
28038
28040
28043

Slávnostný večer - raut

28067
28044
28048
28054
28058
28062
28061
28045
28064
28065
28069
28070
28072
28075
28076
28063