Program

ČASOVÝ PROGRAM

10. november 2016
 
8.30 -   9.30 Prezentácia
  9.45 - 12.15 Prednášky
12.15 - 13.30 Obed
13.30 - 16.30 Prednášky
19.30 -   3.00 Spoločenský večer

11. november 2016
  9.00 - 12.30 Prednášky
12.30 - 14.00 Obed

ODBORNÝ PROGRAM

ŠTVRTOK – 10. november 2016

9.30 – 9.45 Otvorenie 24. slovenských geodetických dní

9.45 – 10.45 INFORMÁCIE Z ODBORU GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1. blok – Odborný garant:
Ing. Vladimír Stromček
Komora geodetov a kartografov

HARDOŠ, J. – Komora geodetov a kartografov 
Z činnosti Komory geodetov a kartografov
FRINDRICHOVÁ, M. - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Informácie o aktivitách Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

10.45 – 11.15 Prestávka

11.15– 12.15 VYKONÁVANIE GAK PRÁC NA  SLOVENSKU
2. blok – Odborný garant:
Ing. Ľubomír Suchý
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

LEITMANN, M. - KRÁLIK, M. - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Líniové a plošné vecné bremená v súbore geodetických informácií KN
ŠUPOVÁ, I. - HANUS, D. - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Tvorba zjednodušeného operátu GP pre zápis chránených území do KN
DROŠČÁK, B. a kolektív autorov - Geodetický a kartografický ústav
Desať rokov SKPOS®  2006-2016
ŠTENCEL, K. - Český úřad zeměměřický a katastrální
Vyhotovování geometrických plánů v České republice

12.15 – 13.30 Obed

13.30– 14.30 UPLATŇOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V GEODÉZII A KARTOGRAFII
3. blok, 1. časť – Odborný garant:
Ing. Dušan Ferianc, EUR ING.
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov


MATÁK, E. – SSGK
Stred Európy alebo začiatok súradnicovej sústavy valcového zobrazenia na Slovensku
LAUFÍK, D. – Geotronics Slovakia, s.r.o.
Využitie nových technológií TRIMBLE v praxi
BLAŠKO, M. – GEOTECH Bratislava, s. r. o.
"Novinky Leica Geosystems"
TOMÁNEK, R. – SURVEYE, s.r.o.
TOPCON elite surveye siute

14.30 – 15.00 Prestávka

15.00 – 16.15 UPLATŇOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V GEODÉZII A KARTOGRAFII


3. blok, 2. časť – Odborný garant:
Ing. Dušan Ferianc, EUR ING.
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

PAŠKO, M. – Expert_for_3D_Landscape, s. r. o.
Riešenia Riegl, Vexcel a Euclideon - Mobilný verzus statický zber 3D dát a prezentácia komplexného výsledku zákazníkovi
SEDLÁČEK, M. – VILLA, s. r. o.
GEOMAX – nové produkty 2016
BELICZOVA, J. – SGS PROJECTS&BUSINESS s. r. o.
Trendy vývoja v geodetických a GIS technológiách
ORNTH, J. – ORNTH spol. s r.o.
Možnosti a spôsoby interpretácie dátových výstupov z neselektívnych meračských metód

16.15 – 16.30 Diskusia

16.30 Ukončenie 1. rokovacieho dňa 24. SGD

PIATOK – 11. november 2016

9.00 – 10.30 VYSTÚPENIA ZÁSTUPCOV UNIVERZÍT NA SLOVENSKU
4. blok – Odborný garant:
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Stavebná fakulta STU v Bratislave

JANÁK, J. a kol. – SvF STU v Bratislave
Výskumné aktivity a projekty Katedry geodetických základov STU v Bratislave
KOPÁČIK, A. - KYRINOVIČ, P. - ERDÉLYI, J. - FRAŠTIA, M. - SvF STU v Bratislave
Výskumné aktivity a projekty Katedry geodézie STU v Bratislave
IŽVOLTOVÁ, J. – SF ŽU Žilina
Výskumné aktivity a projekty Katedry geodézie na Žilinskej univerzite v Žiline
FABRIKA, M. – LF TU Zvolen
Výskumné aktivity a projekty hospodárskej úpravy lesov a geodézie na TU vo Zvolene
BLIŠŤAN, P. – FBERG TU Košice
Výskumné aktivity a projekty Ústavu geodézie, kartografie a geografických informačných systémov na TU v Košiciach

10.30 – 11.00 Prestávka

11.00 – 12.00 NOVINKY V OBLASTI POUŽÍVANIA UAV
5. blok – Odborný garant: 
Marek Fraštia, PhD.
Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum

BALHAR, D.– LAND OF DRONES, s. r. o.
Aktuální vývoj evropské legislativy pro provoz UAS
ŠRÁMKOVÁ, R. - NEMEČEK, M. – SURVEYE, s. r. o., Letecký úrad SR
Legislatívne podmienky používania bezpilotných prostriedkov na účely leteckého snímkovania v SR
FRAŠTIA, M. - MARČIŠ, M. – SvF STU v Bratislave
Niečo o "dronoch" z pohľadu geodeta
MARČIŠ, M.- FRAŠTIA, M. - FROHMANN E. – SvF STU v Bratislave, GEOTECH Bratislava, s. r. o.
Aplikácie UAV zariadení (nielen) v geodézii

12.00 – 12.30 Diskusia a ukončenie 24. SGD

12.30 – 14.00 Obed

Počas 24. slovenských geodetických dní prebieha aj výstava prístrojovej a spracovateľskej geodetickej techniky v termínoch:

štvrtok - 9.00 - 17.00 hod
piatok  - 9.00 - 12.00 hod