Program

ČASOVÝ PROGRAM

9. november 2017
 
8.30 -   9.30 Prezentácia
  9.45 - 13.00 Prednášky
13.00 - 14.00 Obed
14.00 - 16.45 Prednášky
19.30 -   3.00 Spoločenský večer

10. november 2017
  9.00 - 12.00 Prednášky
12.00 - 14.00 Obed

ODBORNÝ PROGRAM

ŠTVRTOK – 9. november 2017

9.30 – 9.45 Otvorenie 25. slovenských geodetických dní

9.45 – 11.15 INFORMÁCIE Z ODBORU GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1. blok – Odborný garant:
Ing. Vladimír Stromček
Komora geodetov a kartografov

STROMČEK, V. – Komora geodetov a kartografov 
Z 25-ročnej histórie SGD
HARDOŠ, J. – Komora geodetov a kartografov 
Z činnosti Komory geodetov a kartografov
FRINDRICHOVÁ, M. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Informácie o aktivitách Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

11.15 – 11.45 Prestávka

11.45– 13.00 25 ROKOV ČINNOSTI ÚGKK V SAMOSTATNEJ SR
2. blok – Odborný garant:
Ing. Ľubomír Suchý
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

KRÁLIK, M. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Mapovanie od technicko hospodárskeho mapovania po obnovu katastrálneho operátu
LEITMANNOVÁ, K. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
25 rokov v tvorbe referenčných priestorových údajov
JAKUBÁČ, R. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
25 rokov od prijatia zákona o katastri nehnuteľností

13.00 – 14.00 Obed

14.00– 15.00 UPLATŇOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V GEODÉZII A KARTOGRAFII
3. blok, 1. časť – Odborný garant:
Ing. Dušan Ferianc, EUR ING.
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov


BLAŠKO, M. – GEOTECH Bratislava, s. r. o.
Virtuálna geodézia
TOMÁNEK, R. – SURVEYE, s.r.o.
Topcon technológie
LAUFÍK, D. – Geotronics Slovakia, s.r.o.
Čo sme priniesli na trh v roku 2017
PAŠKO, M. – Expert_for_3D_Landscape, s. r. o.
Fotogrametrický a laserový zber dát  v jednom kroku – riešenia Vexcel a Riegl

BORZA, M. – GEOAKTUÁL s.r.o.
Nové technológie spracovania, vizualizácie a interpretácie dát z leteckého laserového skenovania

15.00 – 15.30 Prestávka

15.30 – 16.45 UPLATŇOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V GEODÉZII A KARTOGRAFII

3. blok, 2. časť – Odborný garant:
Ing. Dušan Ferianc, EUR ING.
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov


PAPČO, J. – SvF STU v Bratislave
RemotIO – monitorovanie stability objektov na zemskom povrchu a identifikácia možných rizík s využitím technológie InSAR a družice Sentinel – 1
BORZA, M. – GEOAKTUÁL s.r.o.
Nové technológie spracovania, vizualizácie a interpretácie dát z leteckého laserového skenovania
ORNTH, F. – ORNTH spol. s r.o.
Úloha autorizovaného geodeta pri zameraní skutkového stavu pamiatky metódou BIM pre projekt rekonštrukcie
SEDLÁČEK, M. – VILLA, s. r. o.
Ako jednoducho a rýchlo dokončiť digitálnu mapu v teréne

16.45 – 17.00 Diskusia

17.00 Ukončenie 1. rokovacieho dňa 25. SGD

PIATOK – 10. november 2017

9.00 – 10.30 LETECKÉ LASEROVÉ SKENOVANIE
4. blok – Odborný garant: 
Ing. Marek Fraštia, PhD.
Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum

FRAŠTIA, M. a kolektív – SvF STU v Bratislave
Letecké laserové skenovanie - súčasné technické možnosti a potenciál v geodézii
KARDOŠ, M. a kolektív – Lesnícka fakulta TU vo Zvolene
Využitie LLS pri mapovaní lesov
PLAKINGER, M. a kolektív – Hornonitrianske bane, a.s.
Letecký monitoring poklesov terénu technológiou laserového skenovania
LIŠČÁK, P. a kolektív – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mapovanie hlinito-kamenitých prúdov vo Vrátnej doline leteckým LIDARom

10.30 – 11.00 Prestávka

11.00 – 12.00 ZO VŠETKÉHO NIEČO
5. blok – Odborný garant:
Ing. Róbert Fencík, PhD.
Kartografická spoločnosť SR

HORŇANSKÝ, I. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Terminológia v geodézii, kartografii a katastri
DROŠČÁK, B. – Geodetický a kartografický ústav
Vývoj geodetických základov na Slovensku od rozdelenia  ČSFR po súčasnosť
ERDÉLYI, J. – SvF STU v Bratislave
Aktuálny stav v oblasti implementácie BIM
FRIČ, P. – DITEC Commerce s.r.o.
Efektívna elektronická komunikácia

12.00 – 12.30 Diskusia a ukončenie 25. SGD

12.30 – 14.00 Obed

Počas 25. slovenských geodetických dní sa koná aj výstava prístrojovej a spracovateľskej geodetickej techniky

štvrtok - 9.00 - 17.00 hod
piatok  - 9.00 - 12.00 hod