A.G.K.2018

Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Komora geodetov a kartografov usporiadajú dňa 13. septembra 2018 seminár A.G.K.2018 s tematickým zameraním INŽINIERSKA GEODÉZIA.

Cieľom seminára je poskytnúť uchádzačom o získanie odbornej spôsobilosti, ako aj autorizovaným geodetom a kartografom (členom KGK), súbor vybraných prednášok v oblasti inžinierskej geodézie, s cieľom aktualizácie úrovne poznania v danej tematike. Seminár je tematicky zameraný na aktuálne problémy v inžinierskej geodézii, na právne a technické predpisy súvisiace s výkonom predmetných činností.

Organizačné pokyny a registrácia sú zverejnené na webe: https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodezie/seminar-a.g.k.2018.html?page_id=5870

Adresa organizačného výboru:
Katedra geodézie
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava
Email:  peter.kyrinovic@stuba.sk

Registrácia bude ukončená po naplnení kapacity priestorov.
Seminár je zahrnutý do plánu sústavného vzdelávania autorizovaných geodetov a kartografov Komory geodetov a kartografov.