2019

Infoblok » 2019 » 

Uznesenie valného zhromaždenia Komory geodetov a kartografov,
konaného dňa 5. apríla 2019 v Senci.


Valné zhromaždenie (VZ) Komory geodetov a kartografov (KGK):    

A.    Berie na vedomie:     
                                                                                         
1.    Správu o činnosti komory za obdobie od 14.4.2018 do 5.4.2019.
2.    Správu o činnosti skúšobnej a autorizačnej komisie.
3.    Správu o činnosti disciplinárnej komisie.
4.    Revíznu správu dozornej rady.

B.    Schvaľuje:

1.    Ročnú účtovnú závierku za rok 2018.
2.    Rozpočet komory na rok 2019.
3.    Sociálny fond solidarity autorizovaných geodetov a kartografov.

C.    Ukladá predstavenstvu:    

1.    Publikovať materiály z VZ KGK v periodiku KGK Slovenský geodet a kartograf (SGK) a na internetovej stránke KGK.
    Termín : júl 2019
2.      Prerokovať diskusné príspevky z VZ KGK a zaujať k nim stanovisko.            
    Termín : máj 2019   
3.    Pokračovať v organizovaní pracovných stretnutí členov KGK na krajskej úrovni, minimálne jedenkrát v roku.
    Termín : priebežne     
4.    Napĺňať a vyhodnocovať úlohy vyplývajúce z dohôd o spolupráci uzatvorených s partnerskými organizáciami.
    Termín: budúce VZ
5.    Zabezpečiť prípravu a realizáciu 27. slovenských geodetických dní v roku 2019.
    Termín : nov. 2019     
6.    Zabezpečiť účasť KGK na práci a riadení  FIG a CLGE.                        
    Termín : budúce VZ
7.    Napomáhať začleneniu odborných geodetických činností zo štátnej do súkromnej sféry pre zlepšenie hospodárskej pozície geodeta na trhu práce.
    Termín : priebežne
                
  a  Odborným komisiám:

1.    Vyhodnocovať, predkladať a presadzovať pripomienky členov k právnym a technickým predpisom.
    Termín : priebežne

D.    Ukladá ostatným orgánom KGK:

1.    Vypracovať obsahový a časový plán práce na rok 2019.               
    Termín : máj 2019
2.    Pravidelne informovať členov komory o svojich aktivitách.             
    Termín : priebežne    

E.    Ukladá všetkým členom KGK:
 
1.    Uhradiť dlhodobo nezmenený členský príspevok vo výške 166,00 €.                    
    Termín: 30.4.2019
2.    Uhradiť poistné vo výške 30,50 €.                                                                      
    Termín: 30.4.2019
3.    Členom, prihláseným na elektronický odber  noriem, uhradiť poplatok za ich odber – výšku poplatku oznámi KGK podľa počtu prihlásených odberateľov.
    Termín: 30.4.2019
4.    Uhradiť príspevok do Sociálneho fondu solidarity autorizovaných geodetov a kartografov s dolnou hranicou 7,00 € a hornou hranicou neobmedzenou.
    Termín: 30.4.2019        
5.    Všetky pripomienky k technickým predpisom zasielať predstavenstvu komory.
                      
    Návrhová komisia:
     Ing. Martina Bušniaková
     Ing. Miroslav Hudec
     Ing. Branislav Schuster

Údaje pre platbu členského príspevku v roku 2019
 
Členský príspevok, poistné a sociálny fond solidarity AGK pre rok 2019 sú vo výške 203,50 Eur.

Poplatok za odber elektronických noriem STN-online pre obdobie 1.4.2019-31.3.2020 je vo výške 13,76 Eur.
Opens internal link in current windowZoznam odberateľov

číslo účtu: 0011468434/0900
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK31 0900 0000 0000 1146 8434
SWIFT: GIBASKBX
variabilný symbol: číslo pečiatky AGaK
konštantný symbol: 0308

Profesijná organizácia nemá povinnosť vystaviť faktúru za zaplatený členský príspevok, nakoľko členský príspevok nie je služba, ani tovar, ani nič také, čo by malo byť v zmysle daňového poriadku predmetom fakturácie. V prípade, že predmet podnikania firmy korešponduje so zameraním profesijnej organizácie, k zaplateniu členského príspevku postačuje výzva k úhrade, ktorá sa následne spáruje s úhradou, ako nákladom. Vhodné je doložiť prípadnú kópiu zákona o komore č. 216/1995, v ktorom je povinnosť platby členského príspevku uvedená.Ak napriek uvedenému trváte na vyhotovení dokladu k úhrade členského príspevku, Vašu žiadosť a prípadné zaslanie fakturačných údajov (tieto nie sú potrebné, ak sa údaje z minulého roku nezmenili) je potrebné doručiť do kancelárie komory. Po spracovaní účtovnej závierky (po 31.12.2017) doklad nebude možné vydať.

V prípade záujmu o dopoistenie PO, prípadne navýšenie poistných súm FO, kontaktujte kanceláriu KGK.