Hodnotenie vzdelávania

Vzdelávací cyklus

Člen KGK  vyhodnocuje svoju účasť na vzdelávacích aktivitách jedenkrát za tri roky. Dokumenty o absolvovaní vzdelávacích aktivít zasiela do kancelárie KGK. AGaK je povinný získať za tri roky najmenej  60 bodov (kreditov).
AGaK, ktorí neboli členmi KGK počas celých troch rokov, sú povinní získať alikvotnú časť bodov (kreditov) úmerne trvaniu doby ich členstva.

Hodnotiace obdobie 2011 - 2013

Hodnotenie_vzdelávania_za_obdobie_2011-2013.pdf

Hodnotenie vzdelávania za obdobie 2011-2013

Hodnotiace obdobie 2008 - 2010

Hodnotenie_vzdelávania_za_obdobie_2008_-_2010.pdf

Hodnotenie vzdelávania za obdobie 2008-2010