Hodnotenie vzdelávania

Vzdelávací cyklus

Člen KGK  vyhodnocuje svoju účasť na vzdelávacích aktivitách jedenkrát za tri roky. Dokumenty o absolvovaní vzdelávacích aktivít zasiela do kancelárie KGK. AGaK je povinný získať za tri roky najmenej  60 bodov (kreditov).
AGaK, ktorí neboli členmi KGK počas celých troch rokov, sú povinní získať alikvotnú časť bodov (kreditov) úmerne trvaniu doby ich členstva.

Hodnotiace obdobie 2017 - 2019