27. slovenské geodetické dni

Komora geodetov a kartografov (KGK), v spolupráci s profesijnými organizáciami geodetov a kartografov na Slovensku, ako aj v spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR a Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, organizuje tohto roku už 27. slovenské geodetické dni (SGD). Budú sa konať v dňoch 7. - 8. novembra 2019 v hoteli Holiday Inn Žilina.

SGD je najväčšia výstava modernej meracej techniky a softvéru z odboru geodézie, kartografie a katastra na Slovensku, ktorej súčasťou sú odborné prednášky z oblasti štátnej správy, z podnikateľskej sféry a akademického sektoru. Program prednášok je pripravovaný v spolupráci s odbornými garantmi podujatia a na základe návrhov a podnetov širokej odbornej verejnosti.
Spestrením odborného podujatia je organizácia spoločenského večera, ktorý je vyjadrením poďakovania sponzorom, vystavovateľom, odborným garantom a všetkým účastníkom.

Milé dámy, vážení páni,
srdečne Vás v mene organizačného výboru a odborných garantov pozývame na 27. slovenské geodetické dni. Tešíme sa na Vás!