Prihláška

Záväzná prihláška

Prihláška.docx

27. SGD_Prihláška

INFORMÁCIE K PLATBE A REGISTRÁCII

Bankové spojenie: SL SP, a. s.,
IBAN: SK31 0900 0000 0000 1146 8434
KS 0308, VS 7777 alebo č. opr. AGaK
IČO: 31749348, DIČ: 2020 870 874


Účastnícky poplatok:
do 21. 10. 2019 ..... 70,- Eur
po 21. 10. 2019 ..... 80,- Eur

Spoločenský večer – 25,- Eur


UPOZORNENIE:
V nadväznosti na novelizáciu zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
platba v hotovosti na mieste nebude možná!

Prihlášku s dokladom o úhrade príslušnej finančnej čiastky zašlite najneskôr do 31. októbra 2019  na adresu:
Komora geodetov a kartografov
Na paši 4, 821 02 Bratislava

Prihlásiť sa môžete aj elektronicky na adrese:
komorag@mail.t-com.sk

Online registrácia nie je možná!


Ochrana osobných údajov (OOÚ): odoslaním prihlášky potvrdzujete spracúvanie osobných údajov v zmysle informácií uvedených na webe KGK, v sekcii OOÚ.

Tel: +421 2 44 888 348
E-mail: komorag@mail.t-com.sk