Program

ČASOVÝ PROGRAM

7. november 2019
  8.30 -   9.30 Prezentácia
  9.45 - 13.00 Prednášky
13.00 - 14.00 Obed
14.00 - 16.30 Prednášky
19.30 -   3.00 Spoločenský večer

8. november 2019
  9.00 - 12.00 Prednášky
12.00 - 14.00 Obed

ODBORNÝ PROGRAM

ŠTVRTOK – 7. november 2019

9.30 – 9.45 Otvorenie 27. slovenských geodetických dní

9.45 – 11.15 INFORMÁCIE Z ODBORU GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1. blok – Odborný garant:
Ing. Vladimír Stromček
Komora geodetov a kartografov


HARDOŠ, J. – Komora geodetov a kartografov
Z činnosti Komory geodetov a kartografov
FRINDRICHOVÁ, M. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Informácie o aktivitách Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

11.15 – 11.45 Prestávka

11.45– 13.00 INFORMÁCIE O ČINNOSTI ÚGKK SR
2. blok – Odborný garant:
Ing. Ľubomír Suchý
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR


LEITMAN, M.-HANUS, D. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Elektronizácia geometrického plánu - e-GP
LEITMANNOVÁ, K. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Stav projektu leteckého laserového skenovania SR
ŠOLTYSOVÁ, Ľ. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Nová legislatíva v odbore geodézia a kartografia

13.00 – 14.00 Obed

14.00– 15.00 UPLATŇOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V GEODÉZII A KARTOGRAFII
3. blok, 1. časť – Odborný garant:
Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

LAUFÍK, D. – Geotronics Slovakia, s.r.o.
Trimble prináša rýchle a efektívne riešenia
BLAŠKO, M. – GEOTECH Bratislava, s. r. o.
Nové technológie od firmy Leica Geosystems
TOMÁNEK, R. – SURVEYE, s.r.o.
TOPCON technológie

15.00 – 15.30 Prestávka

15.30 – 16.00 UPLATŇOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V GEODÉZII A KARTOGRAFII
3. blok, 2. časť – Odborný garant:
Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

SEDLÁČEK, M. – VILLA, s. r. o.
Výpočet súradníc na vytýčenie priamo v teréne
PAŠKO, M. – Expert_for_3D_Landscape, s. r. o.
15 rokov skúseností: od pozemnej fotogrametrie po komplexné mobilné a letecké mapovacie systémy

16.00 Diskusia

16.30 Ukončenie 1. rokovacieho dňa 27. SGD

PIATOK – 8. november 2019

9.00 – 10.30 DIAĽKOVÝ PRIESKUM ZEME
4. blok – Odborný garant:
Doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Stavebná fakulta STU v Bratislave


FRAŠTIA, M. – SvF STU v Bratislave
Technológie DPZ - prehľad a aplikácie
FRAŠTIA, M. a kol. – SvF STU v Bratislave
Využitie produktov leteckého laserového skenovania pri mapovaní a registrácii svahových deformácií v Bielych Karpatoch
LIESKOVSKÝ, T.– SvF STU v Bratislave
Prínos leteckého laserového skenovania pre ochranu kultúrneho dedičstva
FERANEC, J. a kol. – Geografický ústav SAV
Ukážky využitia satelitných údajov pri výskume urbanizovanej a poľnohospodárskej krajiny

10.30 – 11.00 Prestávka

11.00 – 12.00 METROLÓGIA V GEODÉZII V SR
5. blok – Odborný garant:
Ing. Vladimír Raškovič
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

MALIŠ, M. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Vývoj metrológie v geodézii na Slovensku
PAPČOVÁ, M. – Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Koncept novej základnice pre elektronické diaľkomery v SR
DROŠČÁK, B. - Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Vertikálna gravimetrická základnica Gánovce - Lomnický štít (stav v roku 2019)
KAJÁNEK, P.-KOPÁČIK,A.-JEŽKO,J.-KYRINOVIČ,P.-ERDÉLYI,J. - SvF STU v Bratislave
Vývoj komparátorov na kalibráciu krátkych dĺžkových meradiel na Katedre geodézie STU v Bratislave

12.00 – 12.30 Diskusia a ukončenie 27. SGD

12.30 – 14.00 Obed

Počas 27. slovenských geodetických dní sa koná aj výstava prístrojovej a spracovateľskej geodetickej techniky
štvrtok - 9.00 - 17.00 hod
piatok   - 9.00 - 12.00 hod