GeoKARTO2020

Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Ústavom geografie, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave, organizujú medzinárodnú konferenciu GeoKARTO 2020, ktorá sa uskutoční 10. – 11. septembra 2020 v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Konferencia je organizovaná každé dva roky Kartografickou spoločnosťou SR v spolupráci s významnými akademickými inštitúciami. Nadväzuje na dlhoročnú tradíciu kartografických konferencií. Je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Poskytuje priestor rôznym odborníkom na prezentáciu svojich aktivít, ponúka možnosť prezentovať nové poznatky v uvedených vedeckých disciplínach a aplikačnej praxi, a tak prispieť k vzájomnej informovanosti odbornej verejnosti.

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženej pozvánke a na webových stránkach:

https://geografia.science.upjs.sk/index.php/geokarto-2020

http://www.slovakcarto.sk/?aktuality